Klassisk homeopati ser organismen som EN DYNAMISK HELHET som skaper symptomer i møte med psykiske og fysiske påkjenninger, det kan for eksempel være sorg etter tap av nære personer eller mikrober det ikke allerede er opparbeidet immunitet mot. Det er naturlige forsøk på å overkomme eller om det viser seg umulig, holde en tilstand av likevekt, equilibrium, som forsvar mot at dypere funksjonsnivåer eller organer berøres. De må ikke undertrykkes men er signaler som samlet gir presis og avgjørende informasjon om hva som skal til, hvilket homeopatisk middel som trengs for å snu utviklingen og sette igang en helbredelsesprosess. Kronisk tilbakevendende lidelser behandles på samme måte slik at plagene kan bli varig kurert og dermed avsluttes en nedadgående spiral.

Den naturlige immunrespons og evnen til stressmestring varierer mye fra person til person avhengig av medfødt, opparbeidet eller svekket motstandskraft og ikke minst hvordan tidligere sykdom er blitt behandlet. Spesielt gjentatt undertrykking av akutte febertilstander og hyppig gjentatte antibiotikakurer tidlig i livet gir fare for svekket helse med tilbøyelighet til senere å utvikle kroniske sykdommer i tråd med ens disposisjon.

En relativt lang og detaljert konsultasjon er vanligvis nødvendig for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden for å kunne finne det ene middel som stimulerer organismen til selvhelbredelse. Korrekt valgt middel (andre homeopatiske midler gjør lite eller ingenting) gir nøyaktig det stimuli organismen trenger for å snu utviklingen. Det arbeider alltid med organismen, aldri mot den. Den styrkes og gis kraft til å overvinne tilstanden på alle nivåer i motsetning til konvensjonell behandling der symptomer undertrykkes enkeltvis med de bivirkninger og langsiktige følger det kan få.

Mange eldre lider ofte av flere kroniske sykdommer samtidig som aldri ble kurert og blir foreskrevet store mengder konvensjonelle medisiner for komplekse tilstander der sykdommer og bivirkninger etter hvert vanskelig kan skilles fra hverandre og med alvorlige konsekvenser for prognose og livskvalitet. Er dette uunngåelig, naturlig, som det skal være og en situasjon vi aksepterer for oss selv? Den snikende men skremmende veksten av alt fra demens til autoimmune sykdommer påvirker de aller fleste familier. Kreft var tidligere svært skjelden men med stigende frekvens startet President Richard Nixon på 60-tallet ‘Krigen mot kreft’. Til tross for de enorme ressurser som er brukt og fremdeles brukes og de stadige medisinske framsteg vi omtrent daglig hører om har den nå blitt den mest dødelige sykdommen i Norge. Ingenting påvirker det komplekse immunforsvar mer enn konvensjonelle medisiner og vaksiner, ofte nøyaktig er hva de er fokusert på.

Når det i vår tid legges så stor vekt på forståelsen av helheten i de store sammenhenger som klima og økologi, hvordan kan vi da la oss selv til de grader bli brukere av kjemiske medisiner uten seriøs vurdering av alternativer som i stedet støtter og styrker det hele mennesket?

Homeopatisk behandling er ikkeinvaderende og uten skadelige bivirkninger. Både gravide og nyfødte behandles. Livskraften, en ikke direkte målbar kvalitet, men som likevel er kilden til fungeringen av organismen som en dynamisk enhet da vi er mer enn en samling av enkeltdeler, stimuleres. Vi kan alle se den fundamentale forskjellen i vitalitet som gjenspeiles i hele organismens livsutfoldelse mellom et barn og et gammelt menneske, og også oppleve hvordan vårt eget energinivå skifter gjennom tid og påvirkes av forskjellige typer påkjenninger. Denne indre kraft til helbredelse, som søker til enhver tid å holde organismen i likevekt, denne vitalitet styrkes i en grad konvensjonell behandling med alle dens framsteg ikke er evner.

Jo tidligere behandlingen starter, jo bedre er prognosen. Ingen patologiske forandringer er nødvendig da vi også tar hensyn til andre symptomer som ikke direkte er knyttet til tilstanden men som samlet likevel kan gi tilstrekkelig informasjon til å finne korrekt middel. Ikke bare vil selve sykdommen gå mot helbredelse, også andre symptomer og plager blir etter hvert bedre eller forsvinner helt. Homeopati er ikke en form for urte- eller mineralterapi men er mer beslektet med klassisk akupunktur.

De rå substanser homeopatiske midler er utviklet fra har svært begrenset, om noen, terapeutisk virkning. Det er gjennom fremstillingsprosessen at de spesifikke egenskapene foredles og gis evne til å styrke organismer med tilsvarende symptombilder midlene er kjent for å kurere. De er fremstilt av farmasøytiske firma gjennom gamle standardiserte prosedyrer og har, i motsetning til konvensjonelle medisiner, blitt utprøvd på friske personer for å få fram deres helbredende egenskaper på alle organismens nivåer.

Det kan synes, med den lange første konsultasjonen, som en upraktisk og tidkrevende behandling uegnet for dagens behov. Men det motsatte er tilfelle. Ettersom hele personen behandles og styrkes hvor også de mindre symptomene svekkes eller blir helt borte er det ikke behov for hyppige nye intervensjoner eller behandlinger. Behovet for konsultasjoner og nye undersøkelser blir dramatisk redusert og likevel, eller nettopp av den grunn, kan bedringen fortsette uforstyrret.
Midlene er svært rimelige og de totale kostnader ved behandling er bare en liten brøkdel av utgiftene til konvensjonell behandling.