Klassisk homeopati ser organismen som EN HELHET og MÅ behandles som så. Symptomer er organismens forsøk på å overkomme sin tilstand som den, i en kronisk eller ved noen alvorlige akutte sykdommer, ikke selv istand til. De er signaler som kan ‘leses’ og samlet gir presis og avgjørende informasjon om hva som skal til for å sette igang en helbredelsesprosess.

Forsøk, også vellykkede, på å undertrykke relativt ’enkle’, men plagsomme tilstander ved hjelp av kjemiske medisiner svekker ofte personens motstandskraft og gjør en mer tilbøyelig til å utvikle kronisk forverrede sykdommer. Hyppig gjentatte antibiotikakurer påskynder utvilsomt en slik utvikling.

For eksempel lar kronisk tilbakevendende lidelser seg behandle homeopatisk slik at plagene kan bli varig kurert og dermed avsluttes en nedadgående spiral.

En relativt lang og detaljert konsultasjon er vanligvis nødvendig for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden til å kunne gi det ene middel som stimulerer organismen til selv-helbredelse. Korrekt valgt middel (andre homeopatiske midler gjør lite eller ingenting) gir nøyaktig det stimuli organismen trenger for å snu utviklingen. Det arbeider alltid med organismen, aldri mot den. Den styrkes og gis kraft til å overvinne tilstanden på alle dens nivåer i stedet for at symptomer undertrykkes enkeltvis med de bivirkninger og langsiktige følger det kan få.

Når det i vår tid legges så stor vekt på forståelsen av helheten i de store sammenhenger som klima og økologi, hvordan kan vi da la oss selv til de grader bli brukere av kjemiske medisiner uten seriøs vurdering av alternativer som i stedet støtter og styrker det hele mennesket?

Homeopatisk behandling er ikke invaderende og ufarlig. Både gravide og nyfødte behandles. Livskraften, en ikke direkte målbar kvalitet, men som likevel er kilden til fungeringen av organismen som en dynamisk enhet da vi er mer enn en samling av enkeltdeler, stimuleres. Vi kan alle se den fundamentale forskjellen i vitalitet som gjenspeiles i hele organismens livsutfoldelse mellom et barn og et gammelt menneske, og også oppleve hvordan vårt eget energinivå skifter gjennom tid og påvirkes av forskjellige typer påkjenninger. Denne indre kraft til helbredelse, som søker til enhver tid å holde organismen i likevekt, denne vitalitet styrkes i en grad konvensjonell behandling med alle dens framsteg ikke er evner.

Mange eldre lider av flere kroniske sykdommer samtidig som aldri ble kurert og blir foreskrevet store mengder konvensjonelle medisiner for en kompleks tilstand der sykdommer og bivirkninger etter hvert vanskelig kan skilles fra hverandre og med alvorlige konsekvenser for prognose og livskvalitet.
Er dette uunngåelig, som det skal være og en situasjon vi aksepterer for oss selv?

Jo tidligere behandlingen starter, jo bedre er prognosen. Ingen patologiske forandringer er nødvendig da vi også tar hensyn til andre symptomer som ikke direkte er knyttet til tilstanden men som samlet likevel kan gi tilstrekkelig informasjon til å finne korrekt middel. Ikke bare vil selve sykdommen gå mot helbredelse, også andre symptomer og plager blir etter hvert bedre eller forsvinner helt.
Homeopati er ikke en form for urte- eller mineralterapi men er mer beslektet med klassisk akupunktur.

De rå substansene homeopatiske midler er utviklet fra har svært begrenset, om noen, terapeutisk virkning. Det er gjennom fremstillingsprosessen at de spesifikke egenskapene foredles og gis evne til å styrke organismer med tilsvarende symptombilder midlene er kjent for å kurere. De er fremstilt av farmasøytiske firma gjennom gamle standardiserte prosedyrer og har, i motsetning til konvensjonelle medisiner, blitt utprøvd på friske personer for å få fram deres helbredende egenskaper på alle organismens nivåer.

Det kan synes, med den lange første konsultasjonen, som en upraktisk og tidskrevende behandling som ikke passer dagens behov. Men det motsatte er tilfelle. Ettersom hele personen behandles og styrkes hvor også de mindre symptomene svekkes eller blir helt borte er det ikke behov for hyppige nye intervensjoner eller behandlinger. Behovet for konsultasjoner og nye undersøkelser dramatisk redusert og likevel, eller nettopp av den grunn, kan bedringen fortsette uforstyrret.
Midlene er svært rimelige og de totale kostnader ved behandling er bare en liten brøkdel av utgiftene til konvensjonell behandling.